Geen producten in je winkelmand.

Menu

Geen producten in je winkelmand.

Algemene Voorwaarden van BAGGOES gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Stroveer 165, 3032 GB ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 75 75 74 94.

Definities

  1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst met betrekking tot (regelmatige) levering van (een reeks) van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt en die onderhavige Algemene Voorwaarden hanteert;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  4. Koper: iedere consument, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ondernemer een overeenkomst (op afstand) aangaat.
  5. Bedenktijd: op op maat gemaakte producten is er geen bedenktijd. In overleg met de producent kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.
  6. Herroepingsrecht: op op maat gemaakte producten is er geen herroepingsrecht. In overleg met de producent kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.
  7. Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel, waaronder ook begrepen e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

1.2       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

1.3       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

1.4       Indien er sprake is van een professionele koper die naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst en er sprake is van “battle of forms”, zijn die Algemene Voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ondernemer is ingestemd.

1.5       Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Het aanbod

2.1       Het door ondernemer gedane aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

2.2       De door ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn impressie van de aangeboden producten. Deze kunne afwijken doordat er gebruik wordt gemaakt van unieke materialen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.3       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 De totstandkoming van een overeenkomst

3.1       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per email is verzonden naar het door koper opgegeven email-adres. In elk ander geval.

3.2       Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3       Koper en ondernemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.1 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.4       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.5       De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.6       De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.7       Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4 Prijzen

4.1       Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting. Bezorgkosten (binnen Nederland) zijn inbegrepen in de prijs.

4.2       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

4.3       In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4.4       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ondernemer worden gecorrigeerd.

Artikel 5 Levering, leveringstijd en uitvoering

5.1       Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

5.2       Bestelling worden, na ontvangst van de koopprijs, zo snel als mogelijk geleverd op het door de koper opgegeven adres. Ondernemer streeft ernaar om bestellingen in ieder geval binnen 10 werkdagen op het opgegeven afleveradres af te geven, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

5.4       Na in ontvangst nemen van de geleverde producten op het door de koper opgegeven adres gaat het risico en verantwoordelijkheid over op de koper.

Artikel 6 Betaling

6.1       Facturen worden alleen digitaal aan koper gezonden.

6.2       Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

6.3       De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.4       Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- met een minimum van €40,=.

Artikel 7 Herroepingsrecht, retourneren en ontbinding

7.1       Kopers hebben niet het recht om de overeenkomsten die op elektronische wijze tot stand zijn gekomen te ontbinden. Dit komt omdat de producten op maat zijn gemaakt voor de koper.

7.2       De koper en ondernemer kunnen een eventuele regeling treffen als uitzondering op artikel 7.1.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1       Ondernemer levert lederen tassen en klanten kunnen deze bij ondernemer kopen. Deze handgemaakte lederen tassen bevatten onder andere leer, suède, stoffen, metalen, ritsen, sluitingen, knopen, metalen afwerkingen, versiersels etc. Deze lederen tassen zijn bedoelt voor persoonlijk gebruik, hiermee wordt gedoeld op het vervoeren van verschillende artikelen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik door de klant.

8.2       Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan de producten in geval van misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, ongeacht de reden hiervoor, en mededelingen in het verkeer tussen ondernemer en de koper, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen Ondernemer en de Koper, is Ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Ondernemer.

8.3       Onverminderd het overige bepaalde in deze Voorwaarden, is in elk geval de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ondernemer te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van het product c.q. de geleverde dienst ter zake waarvan die aansprakelijkheid zou zijn ontstaan.

8.4       Ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de koper mocht lijden ter zake van de uitvoering door ondernemer van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de producten.

Artikel 9 Overmacht

9.1       In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden om haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De ondernemer is dan bevoegd om haar verplichtingen al dan niet tijdelijk op te schorten voor in ieder geval de duur van de overmacht.

9.2       In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan elke van ondernemer haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hieronder wordt onder andere verstaan bedrijfs- en energiestortingen.

9.3       In het geval dat voornoemde overmacht langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een partij hierbij een schadevergoeding of schadeloosstelling dient te betalen aan de andere partij.

Artikel 10 Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die koper aan de ondernemer verstrekt worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid en met het doel om deze te verwerken voor zover dat nodig is ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen koper en ondernemer is het Nederlands recht van toepassing en worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van de Ondernemer, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 12 Overige

12.1     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

11.2     BAGGOES is gevestigd te Rotterdam. Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden dienen te worden gezonden aan Stroveer 165, 3032 GB of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

Mei 2020